Wydawanie zezwolenia na lokalizację/ przebudowę/ remont zjazdu z drogi powiatowej

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim,
44-361 Syrynia, ul. Raciborska 3,
Informacji udziela:
Michał Konieczny
tel. 32 451-76-07 wew. 15

Informacja na temat zjazdów z dróg w tekście łatwym do czytania

 

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek powinien zawierać:

  1. Plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 (z zaznaczonym zakresem planowanej inwestycji),
  2. Dwa egzemplarze aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:500 dla terenu planowanej inwestycji zawierające: zaznaczone kolorem zielonym granice własności, planowaną lokalizację wnioskowanego zjazdu, koncepcję zagospodarowania terenu (w tym docelowy układ komunikacyjny, sposób zabudowy i miejsca postojowe),
  3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
  4. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego inwestycją, a w razie jego braku kserokopia decyzji o warunkach zabudowy,
  5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 82 zł (dokonanej na konto Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub w kasie ww. Urzędu) zgodnie z art. 1, ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik do ww. ustawy część III ust. 44 pkt 2, za wydanie zezwolenia (sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym są zwolnione z opłaty).

W przypadku występowania w sprawie jako Pełnomocnik Inwestora:

  1. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (pełnomocnictw) Inwestora do występowania w Jego imieniu przed zarządcą dróg powiatowych. Należy załączyć pełen szereg pełnomocnictw (zgodnie z danymi zawartymi w odpisie z KRS lub CEIDG),
  2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za złożenie każdego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17 zł (dokonanej na konto Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub w kasie ww. Urzędu) zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik do ww. ustawy część IV.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Rozpatrzenie wniosku i załatwienie sprawy następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

PODSTAWA PRAWNA

  1. art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

TRYB ODWOŁAWCZY
Wnioskodawcy (Inwestorowi i/lub Pełnomocnikowi) przysługuje prawo odwołania od decyzji Zarządcy Drogi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
OPŁATY Za wydanie zezwolenia na lokalizację/ przebudowę
zjazdu pobiera się opłatę skarbową w kwocie 82 zł zgodnie z art. 1, ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik do ww. ustawy część III ust. 44 pkt 2, (sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym są zwolnione z opłaty).
W przypadku występowania w sprawie jako Pełnomocnik Inwestora pobiera się opłatę skarbową w kwocie 17 zł zgodnie z art. 1, ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik do ww. ustawy część III ust. 44 pkt 2, za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (opłata nie jest wymagana jeżeli pełnomocnictwo jest udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub w kasie ww. Urzędu.

INNE INFORMACJE
Zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień na piśmie.

 

DO POBRANIA