Załatwianie pozostałych spraw – ochrona danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z zapisami ww. normatywu Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim  z siedzibą w Syryni nie może przetwarzać danych osobowych osób fizycznych bez ich zgody. W związku z powyższym w celu załatwienia jakichkolwiek spraw związanych z drogami powiatowymi strona zwracająca się do tutejszego Zarządcy winna złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Stosowne klauzule zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych umieszczone są w formularzach wniosków o załatwienie konkretnych spraw wynikających między innymi z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W celu załatwienia pozostałych spraw do wniosku, pisma, skargi lub innej korespondencji należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych według wzoru formularza znajdującego się poniżej. Brak takiej zgody spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia oraz usunięcie danych osobowych ze zbiorów.

Informacje na temat ochrony danych osobowych w tekście łatwym do czytania

 

DO POBRANIA