Opiniowanie projektów organizacji ruchu

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim
44-361 Syrynia, ul. Raciborska 3
Informacji udziela: Radosław Antończyk
tel. 32 451-76-07 wew. 22

Informacja na temat opiniowania projektów organizacji ruchu w tekście łatwym do czytania

 

WYMAGANE DOKUMENTY
Minimum dwa egzemplarze projektu stałej/czasowej organizacji zawierające:

 1. Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1: 25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy.
 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:
  •    lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu;
  •    parametry geometrii drogi.
 3. Program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną.
 4. W przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy mające wpływ na ruch drogowy projekt powinien zawierać zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji;
 5. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót.
 6. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze.
 7. Nazwisko i podpis projektanta.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie opinii następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 2310 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 poz. 784).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy

OPŁATY
Nie dotyczy.

INNE INFORMACJE
Zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dokonuje organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych tj. Starosta Wodzisławski – Wydział Komunikacji i Transportu w Wodzisławiu Śląskim ul. Bogumińska 92a 44 – 300 Wodzisław Śląski

 

DO POBRANIA