Sprawy księgowe

W związku z obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. centralizacją rozliczeń w samorządach w zakresie podatku VAT oraz wynikającą z przepisu art. 3 Ustawy z dnia 5 września 2016 roku o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 poz. 1454), oraz Uchwałą Nr 784/2016 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia w Powiecie Wodzisławskim scentralizowanego rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług, informujemy, że faktury wystawiane na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni winny być wystawiane w następujący sposób:

NABYWCA:

 

POWIAT WODZISŁAWSKI
ul.
Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski
NIP 647 21 75 218
ADRESAT:

 

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
Z SIEDZIBĄ W SYRYNI

ul. Raciborska 3
44-361 Syrynia

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH:
94 1560 1094 0000 9250 0003 4803 – WADIUM, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
16 1560 1094 0000 9250 0003 3200 – OPŁATY Z TYTUŁU DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH (zajęcie pasa drogowego, kary pieniężne), ODSETKI OD NIETERMINOWYCH PŁATNOŚCI Z WW TYTUŁÓW

Informacja o sprawach księgowych w tekście łatwym do czytania