Informacje o Zarządzie

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni został utworzony na mocy uchwały nr III/30/99 Rady Powiatu w Wodzisławiu Śląskim z dnia 25 stycznia 1999 r. jako powiatowa jednostka organizacyjna o nazwie „Powiatowy Zarząd Dróg”. Początkowo siedzibą jednostki było miasto Wodzisław Śląski. Pod koniec roku 2000 przeniesiono siedzibę do miejscowości Syrynia, położonej w gminie Lubomia i uwarunkowano ten fakt uchwałą nr XXIV/265/2000 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 grudnia 2000 r.

Obszar działania Powiatowego Zarządu Dróg obejmuje  sieć dróg zaliczonych do kategorii dróg powiatowych o łącznej długości 204,633 km położonych na terenie czterech gmin miejskich tj. Wodzisław Śląski, Radlin, Pszów
i Rydułtowy oraz pięciu gmin wiejskich – Lubomia, Gorzyce, Godów, Marklowice i Mszana. W obszarze działania Powiatowego Zarządu Dróg pozostaje także 26 obiektów mostowych.

Przedmiotem działalności (określonym m.in. uchwałą nr XLVIII571/2006 r. Rady Powiatu Wodzisławskiego) Powiatowego Zarządu Dróg jest zarządzanie drogami powiatowymi a działalność jednostki obejmuje w szczególności (zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych):

 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 • pełnienie funkcji inwestora;
 • utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2;
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 • koordynacja robót w pasie drogowym;
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
 • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
 • 9a) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • 10a) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 • wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 • utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
 • nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
 • nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
 • zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7;
 • zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej.

Informacja o PZD w tekście łatwym do czytania