Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Oficjalnego serwisu internetowego Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalnego serwisu internetowego Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • strona posiada wersję kontrastową,
 • istnieje możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • strona posiada widoczny fokus,
 • odnośniki są wyróżnione,
 • dostępne są pliki z tekstami łatwymi do czytania (ETR) dotyczącymi działalności podmiotu publicznego – przejdź do tekstów,
 • udostępnione zostało nagranie o działalności podmiotu publicznego w polskim języku migowym (PJM) –  przejdź do nagrania.

Treści niedostępne

 • dokumenty mogą nie mieć dowiązanych etykiet tekstowych,
 • opublikowane multimedia oraz zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny lub dekoracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • skany dokumentów na których wymagane są pieczęcie i podpisy.

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo,
 • mapy,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.,
 • treści będące w posiadaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Powiatowy Zarząd Dróg nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Patrycja Kłosok.
 • E-mail: sekretariat@pzd-wodzislaw.pl
 • Telefon: 324517607

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni
 • Adres: ul. Raciborska 3
  44-361 Syrynia
 • E-mail: bok@pzd-wodzislaw.pl.local
 • Telefon: 324517607

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni

Siedziba urzędu mieści się w jednopiętrowym budynku bez windy.

Najbliżej budynku (30m, 1 minuty pieszo) znajduje się przystanek komunikacji publicznej obsługiwany przez powiatowe przewozy pasażerskie Powiatu Wodzisławskiego oraz Powiatu Raciborskiego.

W budynku mieszczą się:

 1. parter: Biuro Obsługi Klienta, Dział Utrzymania Dróg i Mostów, Służba Drogowa.
 2. pierwsze piętro: gabinet Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg oraz jego Zastępcy, Sekretariat, Dział Prawno-Administracyjny, Dział Księgowości, Dział Planowania i Inwestycji.

Parter budynku dostępny jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Kolejna kondygnacja nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo korzystających z wózków inwalidzkich. W budynku brak jest windy. Wejście umożliwione jest z dwóch stron budynku:

 1. wejście od strony parkingu (wejście główne) z poziomu chodnika do Biura Obsługi Klienta pomieszczeń zajmowanych przez Dział Utrzymania Dróg i Mostów oraz Służbę Drogową,
 2. wejście służbowe od zaplecza jednostki możliwe jest jedynie schodami.

Istnieje możliwość wezwania osoby z Biura Obsługi Klienta przez naciśnięcie dzwonka dla osób niepełnosprawnych ruchowo zlokalizowanego przed wejściem głównym do budynku.
Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego biura (również z psem asystującym). Na parkingu przed budynkiem zlokalizowane jest jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej oraz rampa umożliwiająca komunikację pomiędzy parkingiem a wejściem głównym do budynku.  W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami  nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W budynku brak jest wykwalifikowanej obsługi osób głuchych i głuchoniemych, z powodu nieproporcjonalnego obciążenia związanego ze zbyt wysokimi kosztami w stosunku do zapotrzebowania.

Informacje dodatkowe

Dane teleadresowe pomiotu publicznego:
44-361 Syrynia, ul. Raciborska 3
tel. 32 451 74 15
fax. 32 451 76 07
email: bok@pzd-wodzislaw.pl
http://pzd-wodzislaw.pl