Zgłaszanie szkód powstałych na drogach powiatowych

W związku ze złożeniem roszczeń do

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI
Raciborska 3, 44-361 Syrynia

uprzejmie informujemy, że właściwym do rozpatrzenia roszczeń jest  Ubezpieczyciel:

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Kontakt telefoniczny : (22) 501 61 00 ; 0 801 120 000

gdzie zawarta jest polisa odpowiedzialności cywilnej:
Polisa typ 1306 nr 7028089

Zgłaszając szkodę należy pamiętać aby:

  • wypełnić formularz zgłoszenia szkody (formularz do pobrania poniżej)
  • w miarę możliwości dołączyć do wypełnionego formularza wszelką dokumentację potwierdzającą Państwa roszczenie (np. dokumentacja fotograficzna, notatka z Policji (nr ID)
  • w przypadku roszczeń dotyczących uszkodzenia pojazdu należy w miarę możliwości powstrzymać się z naprawą pojazdu, uszkodzonych elementów do czasu przeprowadzenia oględzin przez ubezpieczyciela

Komplet dokumentów można dostarczyć :

  • drogą pocztową na adres ubezpieczyciela wskazanego powyżej
  • osobiście w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając na adres: bok@pzd-wodzislaw.pl.local w ślad za wysłaną wiadomością należy dostarczyć zgłoszenie
    w oryginale
  • dokumenty można również przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni, ul. Raciborska 3, 44-361 Syrynia

Informacja na temat zgłaszania szkód na drogach w tekście łatwym do czytania

 

DO POBRANIA