Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Data dodania: 15 kwietnia 2020 10:46

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej połączona z wymianą źródeł ciepła oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu wodzisławskiego: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni

Projekt p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej połączona z wymianą źródeł ciepła oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu wodzisławskiego: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni” uchwałą nr 1832/60/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego, wybrany został do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs, nr naboru RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17.

Beneficjent: Powiat Wodzisławski

Realizator:

  • Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni.
  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach.

Okres realizacji projektu: 2017-12-28 – 2020-11-30.

Opis projektu:

Projekt przewiduje termomodernizację budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni (budynek użyteczności publicznej) wraz z wymianą źródła ciepła, wymianą instalacji centralnego ogrzewania, modernizacją istniejącego oświetlenia terenu placu PZD, montażem paneli fotowoltaicznych oraz termomodernizację Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach (budynek użyteczności publicznej) wraz z wymianą źródła ciepła, wymianą instalacji centralnego ogrzewania, przebudową wentylacji. W obu lokalizacjach zaplanowano również prace remontowe.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym regionu poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach.

Cele pośrednie:

  • Zmniejszenie obciążenia środowiska przyrodniczego – zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych dla środowiska, generowanych podczas wytwarzania energii dla obiektów użyteczności publicznej,
  • Poprawa aspektów zdrowotnych: zmniejszenie emisji szkodliwych substancji spowoduje zahamowanie zachorowalności wśród mieszkańców,
  • Wypełnienie dyrektyw Unii Europejskiej – zapewnienie wymaganej oszczędności energii, komfortu i bezpieczeństwa,
  • Osiągnięcie korzyści ekonomicznych – niższe koszty eksploatacji i utrzymania obiektów.

Całkowita wartość projektu: 4 006 166,54 zł
Dofinansowanie: 2 823 960,17 zł
Wkład własny Beneficjenta: 1 182 206,37 zł