Pomiaru ruchu drogowego na drogach powiatowych

Data dodania: 7 marca 2024 07:58
oznakowanie punktu pomiarowego na drodze

Powiatowy Zarząd Dróg informuje, że na sieci dróg powiatowych powiatu wodzisławskiego przeprowadzone zostaną pomiary natężenia ruchu drogowego. Badania te realizowane będą w związku z obowiązkiem dokonywania okresowych pomiarów ruchu, wynikającym z treści art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  i wykonywane będą w oparciu o wytyczne wykonywania pomiarów ruchu rekomendowane przez Ministra Infrastruktury. Podstawowym celem wykonania pomiarów jest oszacowanie Średniego Dobowego Ruchu w Roku dla poszczególnych odcinków dróg powiatowych wraz z określeniem struktury rodzajowej ruchu. Uzyskane w ten sposób dane mogą stanowić podstawę do planowania zadań utrzymaniowych i inwestycyjnych,  zarządzania ruchem, a także stanowić źródło informacji statystycznych.

Pomiary zostaną wykonane w dniach 13-14 marca 2024 r. (tj. środa-czwartek) metodą wideorejestracji. W związku z powyższym w wybranych przekrojach dróg powiatowych lub też na niektórych skrzyżowaniach zainstalowane zostaną kamery monitoringu wizyjnego rejestrujące potoki ruchu. Urządzenia te będą posiadały własne, akumulatorowe zasilanie. Informujemy jednocześnie, iż w dniach bezpośrednio poprzedzających pomiary, a także po ich zakończeniu, w punktach pomiarowych prowadzone będą prace instalacyjne polegające na zamontowaniu kamer na istniejących konstrukcjach wsporczych lub słupach w pasie drogowym.

Za realizację niniejszego projektu, na podstawie zawartej z tutejszym Zarządem umowy, odpowiada firma Scanlaser Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o. z Tarnowa.