Strategiczne Mapy Hałasu dla dróg powiatowych Powiatu Wodzisławskiego

Konieczność opracowania strategicznych map akustycznych wynika z ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Art. 118 ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązuje między innymi zarządzających głównymi drogami do sporządzania mapy akustycznej w cyklu pięcioletnim. Za główne drogi uznaje się te, na których natężenie ruchu przekracza liczbę 3 mln pojazdów w ciągu roku.

Celem opracowania strategicznych map hałasu jest identyfikacja i charakterystyka głównych źródeł hałasu oraz wyznaczenie obszarów zagrożonych ponadnormatywnym poziomem hałasu. Mapa ta pełni funkcję informacyjną oraz stanowi podstawę do opracowania Programu ochrony przed hałasem, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska.

Strategiczne mapy hałasu opracowano dla 18 odcinków dróg powiatowych zlokalizowanych w powiecie wodzisławskim. Analizą objęte zostały pasy terenu o szerokości 2 x 500 m, położone po obydwu stronach odcinków dróg objętych zakresem opracowania. Klasyfikację terenów chronionych pod względem akustycznym w sąsiedztwie każdej z analizowanych dróg przeprowadzono w oparciu o obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  Dla terenów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania terenu klasyfikacja akustyczna została wykonana w trybie art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W ramach prowadzonych prac wykonano pomiary terenowe hałasu w rejonie analizowanych odcinków dróg. Badania prowadzono mierząc hałas w sąsiedztwie zabudowy chronionej akustycznie w 20 punktach pomiarowych. Opracowano model akustyczny, na bazie którego metodą obliczeniową wyznaczono wielkości poziomu hałasu emitowanego do środowiska. Wszystkie obliczenia przeprowadzono w odniesieniu do długookresowych wskaźników poziomu hałasu LDWN oraz LN. Dla obszarów objętych analizą sporządzono tabelaryczne zestawienia wielkości narażenia na poszczególne przedziały wartości poziomu hałasu. W części graficznej opracowania dla każdego z rozpatrywanych odcinków dróg przedstawiono między innymi mapy emisyjne, wielkości poziomu hałasu emitowanego do środowiska (mapy imisyjne), a także wielkości ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na terenach podlegających ochronie akustycznej (mapy terenów zagrożonych hałasem).

Załączniki
Część opisowa Strategiczna mapa hałasu – część opisowa
Część graficzna:
  • mapy emisyjne
Emisja_Ldwn_01_1
Emisja_Ldwn_01_2
Emisja_Ldwn_02_1
Emisja_Ldwn_02_2
Emisja_Ldwn_02_3
Emisja_Ldwn_03
Emisja_Ldwn_04
Emisja_Ln_01_1
Emisja_Ln_01_2
Emisja_Ln_02_1
Emisja_Ln_02_2
Emisja_Ln_02_3
Emisja_Ln_03
Emisja_Ln_04
  • mapy imisyjne
Imisja_Ldwn 01_1
Imisja_Ldwn 01_2
Imisja_Ldwn 02_1
Imisja_Ldwn 02_2
Imisja_Ldwn 02_3
Imisja_Ldwn 03
Imisja_Ldwn 04
Imisja_Ln 01_1
Imisja_Ln 01_2
Imisja_Ln 02_1
Imisja_Ln 02_2
Imisja_Ln 02_3
Imisja_Ln 03
Imisja_Ln 04
  • mapy terenów chronionych
Tereny_chronione 01_1
Tereny_chronione 01_2
Tereny_chronione 02_1
Tereny_chronione 02_2
Tereny_chronione 02_3
Tereny_chronione 03
Tereny_chronione 04
  • mapy terenów zagrożonych
Tereny_zagrozone_Ldwn 01_1
Tereny_zagrozone_Ldwn 01_2
Tereny_zagrozone_Ldwn 02_1
Tereny_zagrozone_Ldwn 02_2
Tereny_zagrozone_Ldwn 02_3
Tereny_zagrozone_Ldwn 03
Tereny_zagrozone_Ldwn 04
Tereny_zagrozone_Ln 01_1
Tereny_zagrozone_Ln 01_2
Tereny_zagrozone_Ln 02_1
Tereny_zagrozone_Ln 02_2
Tereny_zagrozone_Ln 02_3
Tereny_zagrozone_Ln 03
Tereny_zagrozone_Ln 04
  • mapy terenów zagrożonych – prognoza
Prognoza_Tereny_zagrozone_Ldwn 02_1
Prognoza_Tereny_zagrozone_Ldwn 02_2
Prognoza_Tereny_zagrozone_Ldwn 02_3
Prognoza_Tereny_zagrozone_Ldwn 04
Prognoza_Tereny_zagrozone_Ln 02_1
Prognoza_Tereny_zagrozone_Ln 02_2
Prognoza_Tereny_zagrozone_Ln 02_3
Prognoza_Tereny_zagrozone_Ln 04