“Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie”

Data dodania: 29 września 2020 09:41


Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych
dofinansowanie 1 723 862,80 zł
całkowita wartość inwestycji 3 601 428,44 zł.
Planowany termin zakończenia robót  maj  2021 r.

 – zakres inwestycji

Celem projektu jest przebudowa Traugutta w Pszowie  na ogólnej długości 872 mb W ramach inwestycji planuje się wykonanie nowej konstrukcji drogi, przebudowę chodników ,  budowę ścieżki rowerowej  na odcinku 872 m , budowę 81 m ciągu pieszo rowerowego, przebudowę odwodnienia drogi  – kanalizacja deszczowa ,  przebudowę skrzyżowania z ul. Sikorskiego . Planowane jest także wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego. Przebudowa drogi  zwiększy przepustowość ruchu kołowego, poprawi warunki komunikacyjne, podwyższy standardy ruchu, usprawni przepustowość komunikacji zbiorowej, zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi  w tym pieszych i rowerzystów, zmniejszy ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza.


Opracował: EL