„Przebudowa drogi powiatowej nr 5024 S ( ul. Bohaterów Warszawy) w Rydułtowach wraz z remontem chodnika”

Data dodania: 4 września 2020 12:36

Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych
dofinansowanie    1 350 307,40 zł
całkowita wartość inwestycji     2 706 483,41 zł
planowany termin zakończenia robót    listopad 2020 r.

 – zakres inwestycji

 

Celem projektu jest przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach na ogólnej długości 1189 mb

W ramach inwestycji planuje się wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznuch na długości 1189 mb, wykonanie nawierzchni chodników (wjazdów) z kostki brukowej betonowej 2348 mb ,  przebudowę odwodnienia drogi  – kanalizacja deszczowa ,  przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi  (1 szt.). wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.
W ramach robót przygotowawczych planuje się wykonanie prac rozbiórkowych takich jak rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, obrzeży, chodników, demontaż rurociągu betonowego, wywiezienie gruzu oraz roboty pomiarowe.


Opracował: EL