„Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S ( ul. Raciborska w Gorzycach i Bełsznicy) od km 0+0,00 do 1+378 ”

Data dodania: 4 września 2020 12:34

Zadanie dofinansowane środkami pochodzacymi z Funduszu Dróg Samorządowych
dofinansowanie 2 708 790,53 zł
całkowita wartość inwestycji 5 417 581,06 zł
planowany termin zakończenia robót  październik 2020 r.

 – zakres inwestycji

Celem projektu jest przebudowa ul. Raciborskiej w Gorzycach na ogólnej długości 1378 mb

W ramach inwestycji planuje się wykonanie nowej konstrukcji drogi, przebudowę chodników ,  budowę ścieżki rowerowej  na odcinku 443 m , budowę 95 m ciągu pieszo rowerowego, przebudowę odwodnienia drogi  – kanalizacja deszczowa ,  przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi  (4 szt.).
W ramach robót przygotowawczych i wykończeniowych zaplanowano wycinkę kolidujących z inwestycja drzew, plantowanie i humusowanie skarp , zabezpieczenie sieci gazociągowej i sieci energetycznej, wodociągowej , teletechnicznej oraz wykonanie ścianki oporowej przy zatoce. Roboty związane z zabezpieczeniem ww. sieci oraz wykonaniem ścianki porowej przy zatoce prowadzone będą w pasie drogowym.


Opracował: EL