ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 2022/2023

Data dodania: 23 listopada 2022 13:33
Odśnieżarka - Zimowe utrzymanie dróg

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni administruje siecią dróg powiatowych o długości 204,60 km, zlokalizowanych na terenie czterech gmin miejskich oraz pięciu gmin wiejskich powiatu wodzisławskiego. PZD realizuje zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg na obszarze 8 z 9 gmin powiatu wodzisławskiego. Wyjątkiem jest tutaj miasto Radlin, które na mocy zawartego z Powiatem Wodzisławskim porozumienia przejęło w utrzymanie drogi powiatowe na terenie Radlina.

Ponadto na podstawie obowiązujących porozumień gminy Marklowice, Mszana, Pszów i Rydułtowy przejęły w zimowe utrzymanie chodniki położone wzdłuż dróg powiatowych na swoim terenie.
PZD więc zajmuje się zimowym utrzymaniem jezdni i chodników na terenie Godowa, Gorzyc, Lubomi i Wodzisławia Śląskiego oraz wyłącznie jezdni na terenie Marklowic, Mszany, Pszowa i Rydułtów.

Na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 10 sierpnia 2006 r. sieć dróg powiatowych została z kolei podzielona pod względem obowiązującego na nich standardu zimowego utrzymania dróg. Podział dróg ze względu na standard utrzymania przedstawia się następująco:
– standard II ZUD – sieć dróg powiatowych o długości 183,19 km,
– standard IV ZUD – sieć dróg powiatowych o długości 21,41 km.

L.p. Standard Opis standardu Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)
Po ustaniu opadów śniegu Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego
1. II Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi  – śnieg luźny może zalegać do 4 godz.
– błoto pośniegowe może występować do 6 godz.
– może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu
 – gołoledzi do 3 godz.
– szronu do 3 godz.
– szadzi do 3 godz.
– lodowicy do 4 godz.
– śliskości pośniegowej do 4 godz.
2 IV Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zlikwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu  – śnieg luźny może zalegać do 8 godz.
– może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych
– zaspy mogą występować do 8 godz.Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.
W miejscach wyznaczonych
– gołoledź do 8 godz.
– śliskość pośniegowa do 10 godz.
| – lodowica do 8 godz.

Sprzętem podstawowym do zimowego utrzymania dróg w PZD jest:
– 5 opłużonych samochodów ciężarowych z piaskarko-solarkami,
– 1 opłużony ciągnik z rozrzutnikiem materiałów do zwalczania śliskości
– 1 ładowarka kołowa.

W przypadku wystąpienia trudnych warunków drogowych, które mogą wystąpić np. przy intensywnych opadach śniegu do dyspozycji dyżurnych zimowego utrzymania będą uruchomione dodatkowo:
– 1 opłużona piaskarko-solarka,
– 4 samochody ciężarowe wyposażone w pługi,
– 2 koparko-ładowarki.

Uwzględniając wyjątkową specyfikę usług, związanych z zimowym utrzymaniem dróg tj. duży obszar działania, jak również dotychczasowe doświadczenia Zarządu Dróg, w celu optymalizacji działań związanych z ZUD, obszar powiatu podzielono na 6 rejonów utrzymania. Rejony od I do IV obsługiwane są przez przedsiębiorców wyłonionych w trybie przetargu nieograniczonego, natomiast rejony V i VI obsługiwane są sprzętem własnym PZD.

Powiatowy Zarząd Dróg prowadzi w swojej siedzibie całodobowe dyżury dla Dyżurnych ZUD, którzy będą monitorować sytuację meteorologiczną oraz warunki na drogach będących w naszym utrzymaniu.
Wszelkie komunikaty o utrudnieniach na drogach będą przekazywane  za pośrednictwem strony internetowej PZD oraz lokalnych środków masowego przekazu. Dodatkowo dla celów zimowego utrzymania dróg uruchomiono całodobowe numery telefonów, pod którymi można zgłaszać interwencje oraz uzyskiwać informacje o warunkach na drogach:
32 451 76 07 w. 25
508 114 717.
Ponadto interwencje można przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem interwencje@pzd-wodzislaw.pl.local.

Kontakt do administratorów pozostałych kategorii dróg na terenie powiatu przedstawiono poniżej:

Przedmiot utrzymania Podmiot utrzymujący Dane kontaktowe
– autostrada A1 wraz z węzłami
– droga krajowa nr 78
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych oddział w Katowicach ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice
tel. 32 258 62 81,
fax 32 259 87 10
– drogi wojewódzkie nr 930, 932, 933, 935, 936 Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-609 Katowice
tel. 032-781-92-11
fax: 032-781-92-00Koordynator ds. zimowego utrzymania dróg – 728 855 706
Dyżurny akcji zima całodobowo – 698 225 932
drogi gminne na terenie gminy Godów Wójt Gminy Godów ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.: 32 476 50 65
fax: 32 476 51 00
drogi gminne na terenie gminy Gorzyce Wójt Gminy Gorzyce ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce
tel./fax: 32 45 13 056
drogi gminne na terenie gminy Lubomia Wójt Gminy Lubomia ul. Szkolna 1
44-360 Lubomia
tel.: 32 4516 128
fax: 32 4516 128 wew. 21
drogi gminne na terenie gminy Marklowice Wójt Gminy Marklowice ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice
tel. 32 45 92 800
fax. 32 45 92 802
drogi gminne na terenie gminy Mszana Wójt Gminy Mszana ul. 1 Maja 81
44-325 Mszana
tel. 32 47-597-40
fax 32 47-597-60
drogi miejskie na terenie miasta Pszów Burmistrz Miasta Pszów ul. Pszowska 534
44-370 Pszów
tel. 32 716 08 99
fax: 32 455 86 36
drogi miejskie na terenie miasta Radlin Burmistrz Miasta Radlin ul. Rymera 15
44-310 Radlin
tel.: 32 459 02 00fax: 32 459 02 05
drogi miejskie na terenie miasta Rydułtowy Burmistrz Miasta Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 41
44-280 Rydułtowy
tel.: 32 453 74 11
fax: 32 453 74 10
drogi miejskie na terenie miasta Wodzisław Śląski Zarząd Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Marklowicka 21
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 61 34
fax. 32 455 49 54

Kierowco Pamiętaj!
Zadaniem kierowców obsługujących sprzęt zimowego utrzymania dróg jest odśnieżanie i zwalczanie śliskości jezdni. Pojazdy te, wyposażone w żółte, błyskowe oświetlenie ostrzegawcze mogą powodować chwilowe utrudnienia na drodze przez to że, poruszają się wolno i są szerokie, jednak zostawiają za sobą drogę odśnieżoną i bezpieczniejszą. Apelujemy zatem do kierowców o przepuszczanie i udzielanie pierwszeństwa pojazdom zimowego utrzymania dróg. Niejednokrotnie zdarzają się też przypadki parkowania pojazdów na poboczach lub wręcz na jezdni w sposób uniemożliwiający przejazd pługów odśnieżających drogi, dlatego prosimy kierowców o nie blokowanie dróg w tym okresie.

 

Obraz  Jerzy Górecki z  Pixabay