Pomiary ruchu drogowego na sieci dróg powiatowych

Data dodania: 29 kwietnia 2019 13:59
oznakowanie punktu pomiarowego na drodze

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni informuje, iż w związku z obowiązkiem dokonywania okresowych pomiarów ruchu, wynikającym z treści art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, na sieci dróg powiatowych powiatu wodzisławskiego przeprowadzone zostaną sieciowe pomiary natężenia ruchu drogowego. Realizowane będą one w dniach od 8 do 9 maja 2019 r.  w oparciu wytyczne prowadzenia pomiarów ruchu i określania wielkości Średniego Dobowego Ruchu Rocznego (SDRR) na drogach powiatowych i gminnych, wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Podstawowym celem wykonania pomiarów jest oszacowanie SDRR dla poszczególnych odcinków dróg powiatowych wraz z określeniem struktury rodzajowej ruchu. Uzyskanie w ten sposób dane mogą stanowić podstawę do planowania zadań utrzymaniowych i inwestycyjnych,  zarządzania ruchem, a także stanowić źródło informacji statystycznych.

Pomiary zostaną wykonane metodą wideodetekcji, dlatego też w wybranych przekrojach dróg powiatowych lub też na niektórych skrzyżowaniach zainstalowane zostaną kamery monitoringu wizyjnego rejestrujące potoki ruchu. Urządzenia te będą posiadały własne, akumulatorowe zasilanie. W związku z powyższym informujemy, iż w dniach bezpośrednio poprzedzających pomiary, a także po ich zakończeniu, w punktach pomiarowych prowadzone będą prace instalacyjne polegające na zamontowaniu kamer na istniejących konstrukcjach wsporczych lub słupach w pasie drogowym. Za realizację niniejszego projektu, na podstawie zawartej z tutejszym Zarządem umowy, odpowiada firma EWIMAP.