UMIESZCZANIE LUSTER DROGOWYCH W PASIE DROGOWYM

Data dodania: 1 maja 2019 13:51
UMIESZCZANIE LUSTER DROGOWYCH W PASIE DROGOWYM

W związku z licznymi wnioskami dotyczącymi montażu luster drogowych podajemy ogólne zasady ich umieszczania w pasie drogowym. 

Lustra drogowe znajdujące się w rejonach skrzyżowań dróg powiatowych z innymi drogami powiatowymi lub drogami niższej kategorii tj. drogami gminnymi ustawia zarządca drogi,  w tym przypadku, Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim. Montaż lustra może zainicjować wniosek mieszkańca, Rady Sołeckiej, Rady Gminy, Rady Powiatu, służb porządkowych itp. Po pozytywnej weryfikacji wniosku w terenie, pracownicy Zarządu przygotowują odpowiedni projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający planowane lustro drogowe, po czym przedkładają go do zaopiniowania w Komendzie Powiatowej Policji a po jego pozytywnym zaopiniowaniu projekt przesyłany jest do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym (Wydział Komunikacji i Transportu). Dopiero zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu stanowi podstawę do umieszczenia lustra drogowego w pasie drogi powiatowej.

Lustra drogowe są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, które poprawiają widoczność na skrzyżowaniach,. Mogą również służyć pomocą kierowcom włączającym się do ruchu z posesji prywatnych. W tym przypadku należy mieć świadomość, iż montaż lustra drogowego jest zadaniem właściciela terenu, z którego prowadzi zjazd. Jak bowiem wskazuje art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2222 ze zm.) utrzymanie zjazdów z drogi publicznej należy do właściciela nieruchomości przyległej do drogi lub jej użytkownika. Mając na uwadze definicję pojęcia utrzymania drogi, zawartą w art. 4 pkt 20 ustawy o drogach publicznych, i posługując się wykładnią per analogiam, należy stwierdzić, że utrzymywanie zjazdu polega na wykonywaniu robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym również odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej”. Tym samym instalowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, a do takich zalicza się lustra drogowe, należy do obowiązków właściciela parceli na której urządzony jest zjazd. W przypadku konieczności montażu lustra drogowego na wprost zjazdu postępowanie jest analogiczne jak w powyższym akapicie.

Należy zdawać sobie sprawę, że lustra drogowe są rozwiązaniem często niedoskonałym, posiadającym wiele wad. Nie stanowią one idealnego rozwiązania w wieli skomplikowanych przypadkach. Czasami bardziej korzystna dla właściciela posesji może być sama zmiana lokalizacji zjazdu lub przebudowanie istniejącego ogrodzenia.

Parametry określające sposób montażu lustra drogowego w pasie drogowym:
– średnica lustra Ø500 – Ø600 mm (na skrzyżowaniach dróg powiatowych zalecana Ø800),
– konstrukcja wsporcza – słupek rurowy ocynkowany o średnicy Ø60 mm,
– odległość pionowa pomiędzy dolną krawędzią lustra o jezdnią lub chodnikiem – nie mniejsza niż 2,20 m,
– odległość pozioma lustra od krawędzi jezdni lub chodnika nie mniejsza niż 0,5 m.

Poniżej załączamy przykładowy projekt zmiany stałej organizacji ruchu. Sporządzanie projektów nie wymaga posiadania uprawnień.