Opiniowanie projektów organizacji ruchu

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim
44-361 Syrynia, ul. Raciborska 3
Informacji udziela: Radosław Antończyk
tel. 32 451-76-07 wew. 21

WYMAGANE DOKUMENTY
Minimum dwa egzemplarze projektu stałej/czasowej organizacji zawierające:

 1. Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1: 25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy.
 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:
  •    lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu;
  •    parametry geometrii drogi.
 3. Program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną.
 4. W przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy mające wpływ na ruch drogowy projekt powinien zawierać zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji;
 5. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót.
 6. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
  Nazwisko i podpis projektanta.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie uzgodnienia następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017 poz. 784).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy

OPŁATY
Nie dotyczy.

INNE INFORMACJE
Zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dokonuje organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych tj. Starosta Wodzisławski – Wydział Komunikacji i Transportu w Wodzisławiu Śląskim ul. Bogumińska 92a 44 – 300 Wodzisław Śląski